Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu MagFirma
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa warunki świadczenia na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą usług za pośrednictwem aplikacji MagFirma, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z usług Serwisu MagFirma prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem magfirma.pl.
3. Podmiotem świadczącym usługi jest MAGBIT Przedsiębiorstwo Informatyczne Rafał Firlej z siedzibą 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Wiśniowa 13, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Czernica pod numerem 2023/08, zarejestrowany pod numerem NIP: 894-110-79-35, Regon: 020267756, funkcjonujący na rynku od 2006 roku, zwany dalej Usługodawcą.
4. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej bok@magfirma.pl lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony w dziale Kontakt.
5. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
b. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba reprezentująca i występująca w ich imieniu, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia, rejestracji i korzysta z Usług w Serwisie MagFirma.
c. Cennik – cennik usług Serwisu MagFirma, dostępny w dziale Cennik.
d. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu MagFirma w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
e. Okres abonentowy – czas płatnej subskrypcji dostępu do usługi, który wynosi jeden rok (365 dni) liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi już po okresie testowym.
f. MagFirma / Usługodawca – podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu MagFirma na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
g. Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu pod adresem magfirma.pl.
h. Usługa – usługa prezentowana w Serwisie MagFirma, której dotyczy Umowa Sprzedaży zwana także Umową.
i. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Serwisem MagFirma w związku z charakterem sprzedawanych Usług.
j. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem internetowego Serwisu MagFirma.
k. Serwis MagFirma (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem magfirma.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na Usługę, założyć Konto a następnie z niego korzystać poprzez dedykowaną dla swojego Konta podstronie.
l. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
m. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
n. Kanały Kontaktu – kanały informacyjne, poprzez które Usługodawca będzie się kontaktował z Klientem, takie jak: widżet „Wiadomości” dostępny w opcjach każdego Konta, adres e-mail przechowywany w danych użytkownika w danych kontaktowych, numer telefonu komórkowego przechowywany w danych użytkownika w danych kontaktowych.
§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem magfirma.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Serwis MagFirma prowadzi sprzedaż i świadczenie Usług za pośrednictwem sieci Internet w modelu SaaS (Software as a Service czyli oprogramowanie jako usługa przez internet). Stosowanym modelem rozliczeniowym jest subskrypcja roczna.
4. Sprzedaż Usług adresowana jest dla Klientów prowadzących własną firmę lub występujących w imieniu firmy, będącej podatnikiem VAT, której działalność jest realizowana na terytorium Polski i podlega miejscowo i rzeczowo prawu polskiemu. Serwis nie prowadzi sprzedaży detalicznej dla Konsumentów.
5. Wszystkie Usługi oferowane w Serwisie są dostępne online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
6. Usługodawca dołożył wszelkich starań aby oferowane Usługi spełniały przepisy obowiązujące na rynku polskim.
7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji Usług, Klient powinien dysponować:
a. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), które jest przechowywane w procesie rejestracji w danych kontaktowych.
b. dowolnym urządzeniem podłączonym do sieci Internet z funkcją przeglądania stron web.
c. przeglądarką internetową na urządzeniu (przeglądarka Firefox, Chrome, Internet Explorer 9+, Safari) z obsługą HTML5 wraz z włączoną obsługą JavaScript i włączoną obsługą plików cookie (tzw. ciasteczek) dla poprawnego realizowania Usług.
d. minimalną rozdzielczością ekranu umożliwiającą korzystanie z Serwisu, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu dla optymalnej pracy to 1280 x 720.
e. zabezpieczeniem po swojej stronie co najmniej programem antywirusowym zapewniającym ochronę przed wirusami i innymi zagrożeniami, w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przez internet.
8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Za dane zapisywane w bazie danych konta Klienta odpowiada wyłącznie Klient i Usługodawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
9. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące udostępnianego oprogramowania w ramach działalności Serwisu należą do Usługodawcy.
§ 3 Zamawianie i kontynuowanie Usług
1. Aktualny obowiązujący Cennik opublikowany jest zawsze na stronach internetowych Serwisu w dziale Cennik. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką od towarów i usług. Naliczanie opłat abonamentowych następuje zawsze w skali rocznej, opłata jest naliczana za roczny okres abonamentowy z góry.
2. Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej wynika z Cennika obowiązującego w dniu rejestracji, zaś w przypadku opłat abonamentowych za kolejne Okresy abonamentowe z Cennika obowiązującego w dwudziestym pierwszym dniu przed zakończeniem poprzedniego Okresu abonamentowego.
3. Wszelkie późniejsze zmiany Cennika nie mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej za dany Okres abonamentowy i będą miały zastosowanie jedynie do następnego Okresu abonamentowego.
4. Zamówienia / rejestracje są realizowane wyłącznie poprzez stronę internetową, chyba że odrębne Umowy stanowią inaczej.
5. Zamówienia / rejestracje poprzez stronę internetową Serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dokona próby kontaktu z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Klient składając Zamówienie wyraża wolę otrzymania faktury pro forma za usługę subskrypcyjną na okres zgodny z podanym w Cenniku. O dalszym korzystaniu z usługi po okresie testowym (tj. zawarciu Umowy) Klient decyduje samodzielnie wpłacając należność na konto Usługodawcy w wyznaczonym terminie. Wpłatę oznaczonej kwoty w fakturze pro forma poczytuje się za zawarcie Umowy.
8. Brak wpłaty na konto Usługodawcy w wyznaczonym terminie wg zasad opisanych powyżej jest równoznaczny z rezygnacją z zamówionej Usługi. Usługodawca uznaniowo może wydłużyć ten termin na prośbę Klienta po otrzymaniu takiej prośby w formie wiadomości e-mail nadanej od Klienta z adresu zgodnego z podanym w formularzu rejestrowym.
9. Klient opłacając Usługę wyraża wolę otrzymania faktury od Usługodawcy drogą elektroniczną na wskazany w danych rejestrowych adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Tym samym niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych takich jak login i hasło w celu ułatwienia procesu kolejnego logowania. Zapamiętanie danych jest cechą realizowaną przez przeglądarkę internetową Klienta. Login i hasło są niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta i są nadawane w procesie rejestracji. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Zapewnienie odpowiedniej złożoności hasła leży po stronie Klienta.
11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie e-mail z Serwisu.
12. Czas rozpoczęcia świadczenia zamówionej Usługi rozpoczyna się z momentem aktywacji Konta, od tego momentu liczone jest początkowe 30 dni okresu testowego a następnie opcjonalnie pierwszy Okres abonamentowy.
13. Umowa zostaje zawarta na Okres abonamentowy po wpłacie przez Klienta kwoty wynikającej z zamówionych Usług w terminie nieprzekraczającym 7 dni licząc od daty zakończenia poprzedzającego okresu użytkowania. Termin ten jest liczony odpowiednio: od dnia zakończenia okresu testowego w przypadku pierwszego Okresu abonamentowego lub od dnia zakończenia poprzedzającego Okresu abonamentowego w przypadku kontynuacji. O terminowej wpłacie należności decyduje data wpływu kwoty na rachunek Usługodawcy.
14. Kontynuacja Usługi odbywa się automatycznie po opłaceniu przez Klienta abonamentu za kolejny okres rozliczeniowy. Przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego Usługodawca prześle Klientowi fakturę pro forma na kontynuację. Zasady i terminy są takie same jak opisano w podpunktach powyżej, z wyłączeniem okresu testowego, który w przypadku kontynuacji nie występuje.
15. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje wymagane przez System dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
a. nazwa konta (może być skrót nazwy firmy), która to nazwa będzie używana potem w adresie logowania.
b. nazwę, imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą albo nazwę w przypadku osoby prawnej lub niepełnej osoby prawnej.
c. numer NIP oraz opcjonalnie numer Regon lub numer KRS w przypadku podmiotu zarejestrowanego w tym rejestrze.
d. adres siedziby firmy, który to będzie adresem rozliczeniowym.
e. adres do korespondencji, o ile jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.
f. Login, imię i nazwisko głównego administratora firmy, który będzie osobą kontaktową w sprawach technicznych oraz który będzie zarządzał kontem swojej firmy.
g. dane kontaktowe głównego administratora firmy oraz opcjonalnie innych reprezentantów firmy, w tym telefon komórkowy i adres e-mail, które będą używane jako Kanały Kontaktu.
16. Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też odstąpienia od zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
a. Klient poda w Serwisie niezgodnie z rzeczywistością dane niezbędne do rejestracji usługi.
b. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.
c. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Serwisu przez innych Klientów.
d. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam.
e. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.
f. zachodzi uzasadniona obawa, że zarejestrowane konto służy do wykorzystywania okresu testowego w celu wydłużenia czasu użytkowania Systemu przez jeden podmiot poza Okresem abonamentowym.
g. Klient naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.
§ 4 Płatności i terminy
1. Link do aktywacji Usługi wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia (formularzu rejestracyjnym). Serwis za pomocą mechanizmów walidacji danych poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie rejestracji konta lub może ją opóźnić.
2. Aktywacja jest realizowana wyłącznie w formie elektronicznej bez udziału firm kurierskich, Poczty Polskiej lub podobnych.
3. Terminy i okres testowy jest podany przy każdej Usłudze na stronach Serwisu. Przy wyborze opcji płatności należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient nie jest obciążany żadnymi kosztami wysyłki ani powiadomień e-mail lub SMS realizowanymi przez Usługodawcę.
§ 5 Rozwój i konserwacja Serwisu
1. Korzystając z Konta, Klient wyraża zgodę na wprowadzanie do Systemu przez Usługodawcę zmian ogólnorozwojowych i modernizacyjnych, z zaznaczeniem, że zmiany te nie będą powodowały dysfunkcji systemu.
2. Usługodawca w ramach czynności operatora Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępności Serwisu w celu wykonania konserwacji lub aktualizacji. Każdorazowo o takich zdarzeniach Klient będzie informowany z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin poprzez Kanały Kontaktu. Wyłączenia będą planowane możliwie w czasie najmniejszego obciążenia Serwisu.
§ 6 Płatności
1. Na każdą sprzedaną Usługę Usługodawca wystawia fakturę na firmę, liczoną w złotych polskich.
2. Płatność za zamówione Usługi może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Usługodawcy, wg informacji podanych na fakturze lub w potwierdzeniu e-mail.
3. Za moment zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Klienta.
§ 7 Wypowiedzenie Umowy
1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Umowę pisemnie. Wypowiedzenie jest skuteczne z końcem aktualnego Okresu abonamentowego Klienta.
2. Obowiązującą Umowę można zakończyć poprzez zaniechanie opłaty za kolejny Okres abonamentowy. Umowa wówczas wygasa automatycznie.
3. Po wygaśnięciu Umowy baza danych przynależna do Konta Klienta zostanie przez Usługodawcę usunięta w terminie 90 dni. Przed wygaśnięciem Umowy Klient może samodzielnie pobrać dane ze swojej bazy danych poprzez funkcje eksportów danych dostępne w systemie.
4. Możliwości zwrotu/anulowania nie podlegają świadczenia Usług rozpoczętych i opłaconych za dany Okres abonamentowy. Ich ważność wygaśnie samoczynnie w przypadku braku ich przedłużenia, po upływie okresu na jaki zostały zawarte.
§ 8 Procedura reklamacji
1. Na Usługę udzielana jest gwarancja dostępności i jakości z wyłączeniem odpowiedzialności od zdarzeń niezależnych od Usługodawcy jako operatora, takich jak np. klęsk żywiołowych.
2. Reklamacje należy składać wyłącznie pisemnie na adres e-mail Usługodawcy podany powyżej.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy szczegółowe informacje dotyczące problemu wraz z podaniem czynności podejmowanych przez Klienta w momencie wystąpienia problemu oraz zrzutów ekranu świadczących o problemie.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi produkt (Serwis) w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy, na żądanie Klienta Usługodawca zwróci wartość zakupionej Usługi za bieżący okres abonamentowy.
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu w związku z rejestracją i zamawianiem Usług jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak z zastrzeżeniem, że niektóre dane są wymagalne do prawidłowego funkcjonowania konta i Usługi.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie zamawiania/rejestracji Usługi, do momentu naciśnięcia przycisku akceptacji formularza Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres podany powyżej i przedstawiając problem oraz wskazując poprawne brzmienie.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji Serwisu.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
b. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy w formie zapisu informacji prezentowanych na stronach Serwisu oraz Regulaminu Serwisu.
5. Użytkowanie Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie (tzw. ciasteczek). Szczegółowe informacje zawarte są w Polityce prywatności.
6. Użytkowanie Serwisu i podawanie danych w formularzach rejestracyjnych i kontaktowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w celu świadczenia Usługi przez Usługodawcę oraz w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z Usługą i Serwisem.
7. Klient podając w danych rejestrowych adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i powiadomień od operatora Serwisu w formie wiadomości e-mail lub SMS. Brak lub błędne podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości kontaktu operatora Serwisu z Klientem, za co operator (Usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności. Zaleca się dodanie adresu w domenie @magfirma.pl do listy zaufanych nadawców w swojej książce adresowej.
8. Klient odpowiada za prawdziwość danych rejestrowych pod rygorem unieważnienia Konta bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
9. Klient korzystając z Usługi zobowiązuje się do zachowania danych dostępowych do swojego Konta, w tym loginu i hasła, wyłącznie dla własnego użytku. W przypadku ich utraty należy skorzystać z opcji odzyskiwania hasła lub skontaktować się z administratorem Serwisu (Usługodawcą).
10. Klient nie może nabytej Usługi i swojego Konta udostępniać osobom i firmom trzecim, w tym sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, odstępować, użyczać, czyli powodować że z Usługi korzystać będzie użytkownik nieuprawniony.
11. Klient może dokonać zmiany danych rejestrowych poprzez pisemny kontakt z Usługodawcą.
12. Klient może dokonać zmiany użytkownika Konta jedynie poprzez cesję, czyli zbycie praw na podmiot trzeci. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.
§ 10 Sposób wykonania Umowy
1. MagFirma zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. MagFirma gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową.
3. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi MagFirma, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej Usługi trwający przez okres przekraczający 1 % czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez MagFirma informacji o braku ciągłości, Klient będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej Usługi o jeden miesiąc za każde 12 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu. O takie przedłużenie Klient może wystąpić pisemnie w ciągu 7 dni od nabycia takiego uprawnienia.
4. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą MagFirma na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, obejmuje jedynie szkodę rzeczywistą, zaś wyłączona jest odpowiedzialność za korzyści utracone.
5. Odpowiedzialność MagFirma jest ograniczona do wysokości opłaty abonamentowej za okres, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę.
6. W każdym przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Klienta, pozostających w związku z korzystaniem z Usługi, bez względu na sposób korzystania z Usługi.
§ 11 Zmiana Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej magfirma.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z MagFirma.
2. MagFirma może w trakcie trwania Umowy wydać nowy Regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści Regulaminu lub Regulaminów konkretnych usług, w szczególności w następujących przypadkach:
a. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią Umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia Usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom Umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia.
b. zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.
c. zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów.
d. zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń.
e. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.
f. siły wyższej.
g. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych MagFirma, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne (np. zbycie przedsiębiorstwa Usługodawcy na rzecz innego podmiotu, w tym wniesienie aportem do spółki prawa handlowego).
h. zmian formalno-organizacyjnych po stronie MagFirma.
3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego Regulaminu MagFirma zawiadomi Klienta, przesyłając mu poprzez Kanał Kontaktu treść Regulaminu (w tym obejmującą zmiany Regulaminu wprowadzone przez MagFirma) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy Regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną opisane lub oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
4. Nowy Regulamin lub zmiana dotychczasowych Regulaminów wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji oraz przesłania zawiadomienia o zmianie.
5. Aktualny Regulamin wraz z datą obowiązywania publikowany jest wyłącznie na stronie Serwisu. Poprzednie wersje regulaminu można uzyskać poprzez kontakt z MagFirma.
6. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego istotnych zmian, Klient może odstąpić od użytkowania Serwisu i zaniechać zakupu kolejnych Usług w Serwisie.
7. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do rezygnacji z Konta w każdym czasie, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
8. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Do umów zawartych z MagFirma zastosowanie znajduje polskie prawo.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Data opublikowania/aktualizacji regulaminu: 27.11.2015 r.
(c) Wszelkie prawa do treści regulaminu zastrzeżone.